Artikel 1: Aanmelding en Forza Gym Fitness

a. Aanmelding als Forza Gym Fitness-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen uit te printen en mee te nemen of deze bij de balie hebben ingevuld en hebben ingeleverd samen met een kopie legitimatie en een kopie bank pas.
Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant Forza Gym het inschrijfformulier in de fitnessclub heeft ondertekend. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Forza Gym zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

c. Tijdens het eerste bezoek aan de Forza Gym vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs toegang tot Forza Gym. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die in bezit zijn van een Forza Gym inschrijf formulier, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging met goed keuring van hun ouders of voogd. Ze mogen alleen trainen onder begeleiding of goedkeuring van een van de medewerkers van Forza Gym of verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder.

d. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Forza Gym de inschrijving rond op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. De werknemer tekent voor de inschrijving en is zelf verantwoording.

e. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de toe gang van forza Gym. Gebruik van de Fitness is persoonsgebonden. De inschrijving is dus niet overdraagbaar.

f. Een klant die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij
Forza Gym is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Forza Gym kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd opzegbaar met het in acht nemen van een opzegtermijn van minimaal een maand.

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Contante betaling per maand is mogelijk tegen een toeslag van € 1,- per maand.

c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag/contributie, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stronering om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Er wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht bij iedere niet incasserende incasso. Bij meerder malen niet kunnen incasseren van de contributie krijgt het lid twee herinnering brieven en de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder / lid.

d. De toe gang tot Forza Gym wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Forza Gym vestiging worden geweigerd. Forza Gym is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

e. Forza Gym behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur van een jaar worden de prijzen niet gewijzigd.
f. Het opzeggen van het contract kan alleen als er geen achterstand van betaling is.

g. Forza gym is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de situatie van het lid betreft contract in welke aard dan ook.

h. Forza gym behoud zich het recht wijziging in het contract door te voeren in welke aard dan ook.

Artikel 3: Trainingstijden

a. Forza Gym behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Forza Gym, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

c. Op officiële en erkende feestdagen is de vestiging Forza Gym gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk met handtekening en datum op te zeggen via post of deze af te leveren bij de balie van Forza Gym aan één personeelslid! Het is niet mogelijk op te zeggen via Mail, Facebook of op één andere manier!

b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

c. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

d. Forza Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerker een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende maand vervalt zie artikel 2.

e. Met een betaling ’s achterstand is het niet mogelijk het contract te ontbinden, de achterstand moet eerst worden ingelost via bank!

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Forza Gym, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Zowel Forza Gym als de medewerker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

c. Zowel Forza Gym als de medewerker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de
Forza Gym vestiging en hiernaar te handelen.

b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Forza Gym vestiging staan op de website www.forzagym.nl en zijn bij de balie van de Forza Gym vestiging op te vragen.

c. Bij het betreden van Forza Gym is het niet toegestaan in het bezit te zijn van verdovende middelen!

d. Bij het betreden van Forza Gym is het niet toegestaan onder invloed te zijn van verdovende middelen in welke aard dan ook!

e. Het is niet toegestaan te handelen in welke aard dan ook zoals voedingssupplementen, verdovend middelen etc. rond om of binnen de vesteging van Forza Gym! Bij constatering hier van zal direct aangifte gedaan worden bij de Politie!

Artikel 7: Rechtstoepassing

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Forza Gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Forza Gym, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Forza Gym is gevestigd.

c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Forza Gym te accepteren.

 

Laatst gewijzigd op 1 januari 2015